10/11: Ledenvergadering

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingGeachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering welke op 10 november a.s. zal worden gehouden in de kantine van ons sportcomplex. Aanvang 19:30 uur.

Wanneer er op bovenstaand tijdstip onvoldoende leden aanwezig zijn, zal er om 20:00 uur een buitengewone ledenvergadering worden gehouden.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 4-11-2016
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag en verkiezing kascommissie
 7. Vaststelling contributie seizoen 2018-2019
 8. Vaststelling begroting seizoen 2017-2018
 9. Bestuursverkiezing
 10. Informatie betreffende locatieonderzoek gemeente voor een nieuw sportpark. Aansluitend een discussie om te komen tot een intentieverklaring van de leden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

V.w.b. punt 9 zijn er 2 bestuursleden aftredend welke beide niet herkiesbaar zijn: Wim Ridderhof en Peter Oprel. Er zijn dus momenteel 3 bestuursfuncties vacant. Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij Peter Barendrecht. Deze kandidaatstelling moet schriftelijk en zijn voorzien van de handtekeningen van 3 leden en van de kandidaat zelf.

Met vriendelijke groeten,
P.J. Barendrecht

AddThis Social Bookmark Button