20/4: Ledenvergadering - Statutenwijziging

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingBeste leden van NBSVV

Wij willen op vrijdagavond 20 april om 20:00 uur een ledenvergadering houden met als enige agendapunt het wijzigen van de statuten. Zodat de wettelijk vertegenwoordiger toegang krijgt tot de ledenvergadering om het jeugdlid te kunnen vertegenwoordigen en de stem van dit jeugdlid uit te kunnen brengen. Tevens zijn er in een paar artikelen nog wijzigingen doorgevoerd i.v.m. de komende veranderingen in de wet op persoonsgegevens (AVG).

Agenda

  1. Opening
  2. Statutenwijziging
  3. Sluiting

Mochten er op bovenstaand tijdstip niet het benodigd aantal leden aanwezig zijn, dan zal er om 20.30 uur een buitengewone ledenvergadering worden gehouden met dezelfde agenda.

Om deze statutenwijziging door te voeren zal er op deze avond een stemming plaats vinden die moet verlopen via de regels van de nu geldende statuten.

Onderstaande artikelen worden gewijzigd in de nu geldende statuten welke op de website van NBSVV staan vermeld.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn betreffende onderstaande wijzigingen dan vernemen wij deze graag zo spoedig mogelijk.

Het Bestuur van NBSVV

Artikel 4 lid 5 komt te luiden als volgt:
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.

Aan artikel 7 wordt toegevoegd:
8. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.

Artikel 15 lid 3 komt te luiden als volgt:
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door een lid of afgevaardigde voor dit doel is bekend gemaakt met gelijktijdige vermelding van de agenda. Deze wijze van bijeenroeping kan alleen plaatsvinden indien een lid of afgevaardigde hiermee instemt.

Artikel 17 leden 1, 2 en 3 komen te luiden als volgt:
1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die voor één augustus van het jaar de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt en de wettelijk vertegenwoordigers van de leden die jonger zijn.
b. Leden, of hun wettelijke vertegenwoordiger, die door het bestuur geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegd royement in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Stemgerechtigd zijn alle leden die voor één augustus van het lopende jaar de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt. Het stemrecht van een jonger lid kan alleen worden uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

AddThis Social Bookmark Button