23/11: Ledenvergadering

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingAan alle leden van NBSVV,

Deze week ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 23 november 2018 aanvang 20:00 uur. Tijdens deze vergadering wordt nogmaals het voorstel gedaan voor het wijzigen van de statuten van de vereniging. Eerder was er op 2 november een vergadering met dit voorstel op de agenda maar toen waren niet het benodigd aantal leden aanwezig / vertegenwoordigd. Na punt 2, het voorstel tot wijziging van de statuten, wordt de vergadering vervolgt met de reguliere jaarlijkse ledenvergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening.
2. Statutenwijziging
Pauze
3. Notulen van de vorige vergaderingen d.d. 10-11-2017 en 2-11-2018
4. Mededelingen.
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag en verkiezing kascommissie
8. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020
9. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
10. Voorstel verhoging consumptieprijzen kantine
11. Bestuursverkiezing
12. Rondvraag
13. Sluiting

V.w.b. punt 2:
Het voorstel ligt vanaf 8 november voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer en is op de site te vinden via deze link. Op verzoek kan een afschrift toegezonden worden, stuur hiervoor een mail naar de secretaris van de vereniging Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De voorgestelde wijzigingen hebben reeds de goedkeuring van de KNVB gekregen. Op de vergadering moet de goedkeuring van de leden gevraagd worden volgens de nu geldende statuten (terug te vinden op de site van NBSVV onder Clubinfo). Dit betekent dat alleen leden toegang tot de vergadering en stemrecht hebben. De leden die niet zelf aanwezig kunnen zijn, kunnen een schriftelijke machtiging geven. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Jeugdleden kunnen zich, volgens de huidige statuten, niet laten vertegenwoordigen door een ouder of verzorger die geen lid is van de vereniging. Tijdens deze vergadering wordt er gestemd ongeacht het aantal aanwezige / vertegenwoordigde leden. Om goedkeuring te verkrijgen voor de wijzigingen moet er een meerderheid zijn van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

V.w.b. punt 11:
Er zijn 4 man aftredend:
1. Herkiesbaar: Bas van Gilst
2. Niet herkiesbaar: Peter Barendrecht
3. Tussentijds treden af: Hans Broersen en Hans de Groot

Wij zijn dus op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden.

Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij Peter Barendrecht. Deze kandidaatstelling moet schriftelijk en zijn voorzien van de handtekeningen van 3 leden en van de kandidaat zelf. Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het bestuur

AddThis Social Bookmark Button